Prekių kokybės garantija

UAB „SildymasJums” (toliau „SildymasJums”) užtikrina saugų ir nepriekaištingą įrenginio/prekės darbą garantinio laikotarpio metu. Visos garantinių įsipareigojimų sąlygos taikomos pagal vartotojų teises ginančius įstatymus. Prieš pradėdami naudoti įrenginį/prekę atidžiai perskaitykite šias garantines sąlygas, kartu su įrenginiu/ prekės pateikiamą vartotojo instrukciją. Įrenginio/prekės garantinio laikotarpio metu būtinai išsaugokite pirkimo dokumentą. Garantinis pažymėjimas privalo būti užpildytas.

Garantijos sąlygos:

 • Garantija galioja tik įrenginiui/prekei. Įrenginio/prekės montavimui garantija netaikoma.
 • Garantija įsigalioja nuo įrenginio/prekės įsigijimo datos.
 • „SildymasJums” garantinio laikotarpio metu nemokamai šalina gedimus, atsiradusius dėl gamintojo ir/ar pardavėjo kaltės.
 • Garantijos metu įrenginys/prekė gali būti remontuojama(-as) ir, esant reikalui, keičiama (-as) nauja (-u) tik „SildymasJums” specialistų.
 • Garantijos metu pakeistos brokuotos detalės grąžinamos artimiausio „SildymasJums” serviso, kurio kontaktai nurodyti šių garantijos sąlygų pabaigoje,  skyriaus darbuotojui.
 • Įrenginio/prekės garantijos metu pakeistoms detalėms taikomas toks pats kokybės garantijos terminas, koks buvo nustatytas pirkėjo įsigytam įrenginiui/prekei. 
 • Garantiniame pažymėjime turi būti įrašyti įrenginį/prekę sumontavusių ir paleidimo derinimo darbus atlikusių asmenų ar įmonių kvalifikacinių pažymėjimų ar atestatų numeriai, įmonių pavadinimai, asmenų pavardės ir šių darbų atlikimo data.

Garantija netaikoma šiais atvejais:

 • Nepateikus įrenginio/prekės įsigijimo dokumentų.
 • Nepateikus garantinio pažymėjimo, jį pametus, kai pastarasis neužpildytas arba netinkamai užpildytas ne dėl pardavėjo kaltės.
 • Jei įrenginys/prekė eksploatuojamas(-a) nesilaikant reikalavimų, nurodytų šiose garantinėse sąlygose ir/ar įrenginio/prekės vartotojo instrukcijoje, kuri yra pateikiama pirkėjui kartu su įrenginiu/preke, įskaitant, tačiau neapsiribojant atvejais, kai įrenginys/prekė surūdija dėl vartotojo instrukcijoje nurodytų įrenginio/prekės eksploatacijos reikalavimų pažeidimo; kai šildymo sistema užpildyta didesnio kietumo nei numatyta vartotojo instrukcijoje vandeniu.
 • Jei pirkėjas savavališkai išmontuoja, išardo įrenginį/prekę, pažeidžia įrenginio/prekės plombas ar spaudus.
 • Dėl mechaninių pažeidimų, pirkėjo padarytų po įsigijimo eksploatuojant įrenginį/prekę (dėl smūgio, kritimo ar kitokio mechaninio poveikio padarytų pažeidimų).
 • Trapioms, lengvai dūžtančioms detalėms, pakuros detalėms (stiklui, šamotinėms ir keraminėms plytoms, deflektoriams, galinėms sienelėms, pelenų grotelėms), išskyrus atvejus, kai už šių detalių gedimus yra atsakingas gamintojas ir/ar pardavėjas.
 • Jei įrenginys/prekė sumontuotas(-a) nesilaikant gamintojo montavimo instrukcijoje, kuri pirkėjui pateikiama kartu su įrenginiu/preke, reikalavimų (neteisingai prijungus elektros maitinimą, esant per dideliam slėgiui, elektros įtampos svyravimams ir pan.).
 • Jei įrenginį/prekę sumontavo ir paleidimo derinimo darbus atliko neatestuota įmonė ar asmuo, neturintis kvalifikacinio dokumento, suteikiančio teisę atlikti įrenginio/prekės montavimo ir paleidimo derinimo darbus. Asmenų ir įmonių, įgaliotų atlikti įrangos montavimo ir paleidimo derinimo darbus, sąrašas yra skelbiamas www.SildymasJums.lt svetainės skiltyje „Techninis aptarnavimas“ (http://sildymasjums.lt/techninis-aptarnavimas).
 • Jei į garantinį pažymėjimą nėra įrašyti įrenginį/prekę sumontavusių ir paleidimo derinimo darbus atlikusių asmenų ar įmonių kvalifikacinių pažymėjimų ar atestatų numeriai, įmonių pavadinimai, asmenų pavardės ir šių darbų atlikimo data.
 • Jei gedimas atsirado dėl to, kad pirkėjo savarankiškai pasirinktas projektuotojas parengė netinkamą įrenginio/prekės projektą, kurio pagrindu buvo sumontuotas įrenginys/prekė.
 • Jei įrenginys/prekė sugadinta(-as) dėl ne nuo gamintojo ir/ar pardavėjo priklausančių veiksnių. 
 • Įrenginys/prekė negali būti eksploatuojamas padidinto dulkėtumo ar itin drėgnos aplinkos sąlygomis (vykstant patalpų remontui ir pan.).
 • Įvykus gedimui:
  • skambinkite į UAB „SildymasJums“ techninio aptarnavimo skyrių, tel. (8 686) 29 345;
  • registruodami gedimą, praneškite operatoriui: garantinio pažymėjimo numerį, įrenginio/prekės pavadinimą, SN numerį, išsamiai apibūdinkite įrenginio/prekės gedimą;
  • kylant klausimams dėl įrangos eksploatavimo, kreipkitės į įrangą sumontavusią įmonę ar į UAB „SildymasJums“ techninio aptarnavimo skyrių.
 • Ši kokybės garantija nevaržo vartotojo teisių įsigijus netinkamos kokybės prekę/įrenginį ar paslaugą.
 • Vartotojui pareikalavus, ši kokybės garantija jam pateikiama raštu popieriuje arba kitoje jam prieinamoje patvariojoje laikmenoje.

Garantiniu laikotarpiu ar jam pasibaigus remonto, techninio aptarnavimo klausimais kreipkitės telefonu Klaipėdoje (8 686) 29 345.